23/07/11, 09:28
Bản in

Thông báo Khung kế hoạch thời gian năm học 2011 – 2012 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại Công văn số 5668/UBND-VHKG ngày 08 tháng 7 năm 2011 về việc thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;
Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo tới các đơn vị, trường học về Khung kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của Ngành GD&ĐT Hà Nội như sau:
(Trích theo nguồn tin báo điện tử Sở GD & ĐT Hà Nội)


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________________________
 
Số:6275 /TB-SGD&ĐT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________
 
Hà Nội, ngày 21 tháng 7năm 2011

THÔNG BÁO
Về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2011 – 2012
của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
________________________________________
 
 
Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ GD&ĐT và công văn số 4378/UBND-VHKG ngày 03 tháng 6 năm 2011 của UBND Thành phố về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của Giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên;
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại Công văn số 5668/UBND-VHKG ngày 08 tháng 7 năm 2011 về việc thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;
Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo tới các đơn vị, trường học về Khung kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của Ngành GD&ĐT Hà Nội như sau:
 
I.KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC
1.Ngày tựu trường: Thống nhất tựu trường của tất cả cả các cấp học vào ngày 15/8/2011 (thứ Hai).
2.Ngày khai giảng:
- GDMN: Từ 03/9/2011 (thứ Bảy) đến 06/9/2011 (thứ Ba)
- GDPT : Từ 03/9/2011 (thứ Bảy) đến 06/9/2011 (thứ Ba)
- GDTX : Từ 03/9/2011 (thứ Bảy) đến 08/9/2011 (thứ Năm)
- GDCN : Từ 09/9/2011 (thứ Sáu) đến 30/9/2011 (thứ Sáu)
3. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc Học kỳ I, Học kỳ II và kết thúc năm học

CẤP HỌC
HỌC KỲ I
HỌC KỲ II
NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC
Ngày bắt đầu HK I
Ngày kết thúc HK I
Nghỉ HK I
Ngày bắt đầu HK II
Ngày kết thúcHK II
Mầm non
05/9/2011
(Thứ Hai)
05/01/2012
(Thứ Năm)
06/01/2012
(Thứ Sáu)
09/01/2012
(Thứ Hai)
21/5/2012
(Thứ Hai)
31/5/2012
(Thứ Năm)
Tiểu học
05/9/2011
(Thứ Hai)
06/01/2012
(Thứ Sáu)
09/01/2012
(Thứ Hai)
10/01/2012
(Thứ Ba)
18/5/2012
(Thứ Sáu)
31/5/2012
(Thứ Năm)
THCS,
THPT
15/8/2011
(Thứ Hai)
29/12/2011
(Thứ Năm)
30/12 hoặc 31/12/2011
03/01/2012
(Thứ Ba)
25/5/2012
(Thứ Sáu)
31/5/2012
(Thứ Năm)
GDTX
22/8/2011
(Thứ Hai)
30/12/2011
(Thứ Sáu)
31/12/2011
(Thứ Bảy)
03/01/2012
(Thứ Ba)
25/5/2012
(Thứ Sáu)
31/5/2012
(Thứ Năm)
GDCN
01/8/2011
(Thứ Hai)
14/01/2012
(Thứ Bảy)
 
16/01/2012
(Thứ Hai)
15/6/2012
(Thứ Sáu)
30/6/2012
(Thứ Bảy)

 4. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp:
Theo nội dung công văn số 4760/SGD&ĐT-QLT ngày 19/4/2011 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp:
- Ngày tuyển sinh vào trường MN và các lớp đầu cấp Tiểu học, THCS: bắt đầu từ 01/7/2011 (Thứ Sáu), kết thúc vào 20/7/2011 (Thứ Tư).
- Ngày tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THPT: bắt đầu từ 16/7/2011 (Thứ Bảy); kết thúc vào 21/7/2011 ( Thứ Năm)
- Thời gian xét tuyển vào vào các trường TCCN: Từ 01/8/2011 (Thứ Hai) đến 15/12/2011(Thứ Năm)
5. Các kế hoạch thời gian khác: (thi học sinh giỏi quốc gia THPT, thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT…) được thực hiện theo Quyết định số 2094/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. VỀ CÁC NGÀY NGHỈ TRONG NĂM HỌC

- Các ngày nghỉ lễ, tết trong năm học thực hiện theo quy định của Luật Lao động và hướng dẫn cụ thể của UBND Thành phố. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Những trường hợp đặc biệt do ảnh hưởng của thiên tai, thời tiết khắc nghiệt… Sở sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau.
- Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng (có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của từng địa phương, đơn vị, trường học).
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trân trọng thông báo Khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 tới UBND các quận, huyện, thị xã để phối hợp chỉ đạo. Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trường học trong toàn ngành căn cứ vào Thông báo của Sở, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm học của đơn vị mình./.
 

 
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- UBND TP;
- Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc - PCT UBND TP;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các Phòng, Ban Sở;
- Các đơn vị trong ngành GD&ĐT HN;
- Lưu VT, VP
TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
                                   (đã ký)
 

Nguyễn Hiệp ThốngCác thông tin khác:

Tin mới nhất Tin mới nhất
ĐÃ CÓ GIẤY BÁO DỰ THI ĐẠI HỌC NĂM 2016

(15/06/16)
LỄ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎI, NHÂN VIÊN GIỎI, HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH TÀI NĂNG QUẬN TÂY HỒ NĂM HỌC 2015 – 2016

Sáng ngày 25/5/2016, Lễ tuyên dương Khen thưởng giáo viên dạy giỏi, nhân viên giỏi, học sinh giỏi, học sinh tài năng quận Tây Hồ được UBND quận long trọng tổ chức tại Trung tâm Văn hóa quận.

(29/05/16)
LỄ KHAI MẠC HỘI THI KẾ TOÁN GIỎI NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂY HỒ NĂM HỌC 2015 - 2016

Sáng ngày 17/05/2016, tại Hội trường tầng 5 Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ đã diễn ra Lễ Khai mạc Hội thi Kế toán giỏi bậc học Mầm non.

(27/05/16)
CHUYÊN ĐỀ MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 - SÁCH GIÁO KHOA MỚI

(05/04/16)
Hội thảo tập huấn khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo

(05/04/16)